Algemene voorwaarden Weddingspaces

Artikel 1. Definities

Weddingspaces biedt een bemiddelingsdienst aan waarbij trouwlocaties (de Deelnemers) hun trouwlocatie (Advertentie) kunnen promoten aan koppels (Aanvragers) middels een online profiel (Account) op weddingspaces.com. De dienst van Weddingspaces stelt Aanvragers in staat om in contact te komen met trouwlocaties en stelt Deelnemers in staat om hierop te reageren (Dienst).

Weddingspaces is onderdeel van het overkoepelende bedrijf SkyDreams B.V. Deelnemers die gebruik maken van de dienst van Weddingspaces erkennen dat zij deze Algemene Voorwaarden hebben gelezen en accepteren.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Skydreams B.V. en Deelnemer. Tenzij anders aangegeven is er geen onderscheid in voorwaarden voor betaalde en gratis diensten. In alle gevallen is er sprake van een Overeenkomst.
 2. Eventuele door Deelnemer aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkomen, duur en inhoud van de Overeenkomst

 1. Weddingspaces hanteert contracten met een minimale contractduur van 12  maanden.
 2. De Deelnemer van Weddinspaces kan de vermelding op Weddingspaces opzeggen via het per e-mail of aangetekende brief. Weddingspaces zal de stopzetting van de vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerken.
 3. Bij Weddingspaces kan de deelnemer zijn contract niet ontbinden tijdens de contractduur. Wanneer de Deelnemer het contract na de contractperiode niet wilt verlengen kan dit tot een maand voor het verstrijken van de einddatum kenbaar worden gemaakt per e-mail of aangetekende brief. Weddingspaces zal de stopzetting van de vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerken.
 4. Het contract van de Deelnemer wordt automatisch verlengd met dezelfde periode, instellingen en met de bij ons bekende gegevens. Overeengekomen korting op het standaardtarief zijn bij een automatische verlenging niet meer van toepassing.
 5. De Deelnemer gaat akkoord met het feit dat op het moment van opzegging van de vermelding, alle openstaande bedragen aan Weddingspaces nog betaald dienen te worden.
 6. Weddingspaces behoudt zich het recht om op elk moment een Deelnemer uit te sluiten van deelname zonder voorafgaand bericht en zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Tarieven

 1. Bij Weddingspaces betaalt de Deelnemer pakketkosten voor de vermelding op Weddingspaces.com. Het profiel van de Deelnemer wordt voor bepaalde tijd getoond op Weddingspaces.com. Het tarief van het pakket en de doorlooptijd van de vermelding zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen Deelnemer en Weddingspaces.
 2. Weddingspaces heeft het recht om het tarief per pakket en de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
 3. Als het tarief per pakket wordt gewijzigd, zal Weddingspaces Deelnemers alleen informeren per e-mail. Het gewijzigde tarief geldt voor de Deelnemer pas bij de ingang van een nieuwe contractperiode.

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. De Deelnemer gaat akkoord met betaling per automatische incasso of betaling per factuur. Bij automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag automatisch afgeschreven binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij betaling per factuur dient de Deelnemer het verschuldigde bedrag te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. De Deelnemer ontvangt in de eerste maand van ieder jaar een factuur met een vaste prijs van het gekozen pakket gedurende de contractperiode. De maand is afhankelijk van de ingangsdatum van het contract.
 3. Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Eventuele correcties worden verrekend met de factuur van de lopende maand.
 4. Wanneer de betaling niet voldaan is binnen de gestelde termijn wordt de vermelding stopgezet.
 5. Wanneer de Deelnemer niet aan de vastgestelde betalingstermijn kan voldoen, zullen er aanmaningen worden verstuurd. Als de Deelnemer geen gehoor geeft aan deze aanmaningen wordt de zaak overgedragen aan een incassobureau.
 6. De Deelnemer is verplicht geregistreerd te zijn in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en het KvK-nummer te melden aan Weddingspaces.
 7. De Deelnemer is aansprakelijk voor een administratieve boete van €40,- inclusief BTW om bankkosten te dekken die gemaakt moeten worden in verband met het te laat betalen van een factuur. Weddingspaces kan ook een rente aan de Deelnemer in rekening brengen van 2% per maand over de achterstallige betalingen, geteld vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan het daadwerkelijke moment van betaling.

Artikel 6. Verstrekte informatie

 1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie over het bedrijf aan Weddingspaces. Weddingspaces is niet aansprakelijk voor misvattingen of incorrecte gegevens. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bedrijfsinformatie.
 2. De Deelnemer verplicht zich tot het verstrekken van een geldig en werkend e-mailadres aan Weddingspaces. Dit e-mailadres wordt gebruikt om berichten notificaties naar te verzenden. Weddingspaces is niet aansprakelijk voor de berichten die niet zijn ontvangen door de Deelnemer.

Artikel 7. Wijzigen van vermelding

 1. De Deelnemer kan wijzigingen doorgeven in het online account, door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice of door het versturen van een e-mail naar [email protected]
 2. Weddingspaces verwerkt alle wijzigingen binnen maximaal twee (2) werkdagen.
 3. Weddingspaces behoudt zich het recht substantiële wijzigingen aan de vermelding van de Deelnemer te weigeren. De Deelnemer wordt hiervan binnen twee (2) werkdagen op de hoogte gesteld.
 4. De Deelnemer mag de keuze van het pakket op ieder moment verhogen. Het verlagen van het pakket kan enkel bij het verlopen van de lopende contractperiode.
 5. Als een pakket gedurende contractperiode wordt verhoogd door de Deelnemer, gaat er een nieuwe contractperiode in.
 6. Het verhogen van het pakket kan zelfstandig in het online account, via een e-mail naar [email protected] en door contact op te nemen met de klantenservice.

Artikel 8. Contractduur en opzegging

 1. Weddingspaces hanteert pakketten met een contractduur van minimaal 12 maanden. Afhankelijk van de keuze van het pakket en bijbehorende contractduur kan de Deelnemer de vermelding op Weddingspaces opzeggen.
 2. De Deelnemer kan zijn vermelding op Weddingspaces opzeggen per e-mail, aangetekende brief of per telefoon. Weddingspaces zal de stopzetting van de vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerken.
 3. Wanneer de deelnemer het contract na de contractperiode niet wilt verlengen kan dit tot een maand voor het verstrijken van de einddatum kenbaar worden gemaakt per e-mail, aangetekende brief of per telefoon. Weddingspaces zal de stopzetting van de vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerken.
 4. Het contract van de Deelnemer zal automatisch worden verlengd met dezelfde periode, instellingen en met de bij ons bekende gegevens. Overeengekomen korting op het standaardtarief zijn bij een automatische verlenging niet meer van toepassing.
 5. De Deelnemer gaat akkoord met het feit dat op het moment van opzegging van de vermelding, alle openstaande bedragen aan Weddingspaces nog betaald dienen te worden.
 6. Weddingspaces behoudt zich het recht om op elk moment een bedrijf uit te sluiten van deelname of een gratis vermelding, zonder voorafgaand bericht en zonder opgaaf van reden.

Artikel 9. Aanbiedingen en kortingen

 1. Overeengekomen korting op het standaardtarief is alleen geldig tijdens de looptijd van het getekende contract en is bij een automatische verlenging niet meer van toepassing.
 2. Weddingspaces behoudt zich het recht aanbiedingen of kortingen te wijzigen of in te trekken.
 3. Weddingspaces kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Deelnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 4. Een aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding.
 5. Wanneer de Deelnemer zijn vermelding opzegt komen de toegekende aanbiedingen en kortingen te vervallen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De Deelnemer stelt zich op de hoogte van veranderingen in de algemene voorwaarden door deze regelmatig in te zien.
 2. Weddingspaces is nimmer aansprakelijk voor een bedrag voortvloeiend uit een geschil tussen Aanvrager en Deelnemer als onderdeel van het contract van een Deelnemer met, of een levering van een dienst aan, een Aanvrager. Weddingspaces wordt niet aansprakelijk gesteld, en de Deelnemers stellen Weddingspaces vrij van enige aansprakelijkheid in een geschil dat kan ontstaan tussen de Aanvrager en de Deelnemer aangaande een wanprestatie van de Deelnemer ten aanzien van de Aanvrager.
 3. Weddingspaces is niet betrokken bij, en Weddingspaces draagt geen verantwoordelijkheid voor contracten van Deelnemers met Aanvragers, betalingen aan Deelnemers door Aanvragers of geschillen die Deelnemers hebben met Aanvragers. Weddingspaces biedt geen garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, het verlangen om een opdracht te hebben uitgevoerd, de kredietwaardigheid of het vermogen om Deelnemers te betalen, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie, of dat Aanvragers Deelnemers daadwerkelijk zullen inhuren voor het verlenen van diensten. Ook garandeert Weddingspaces Deelnemers niet dat zij succesvol contact zullen hebben met elke Aanvrager.
 4. Weddingspaces is in geen geval aansprakelijk voor de Deelnemer in verband met enige indirecte, incidentele, bijzondere schade, verloren inkomsten, verloren winsten of verlies van goodwill. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Weddingspaces tegenover de Deelnemer het totaal door de Deelnemer betaalde bedrag aan Weddingspaces tijdens de voorgaande 12 maanden overschrijden, ongeacht de reden van de vordering.
 5. Diensten worden aan de Deelnemer geleverd in de feitelijke staat, en Weddingspaces verwerpt alle expliciete of geïmpliceerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk, in de hoogst wettelijk toegelaten mate.

Artikel 11. Eigendomsrecht

 1. De naam, handelsmerken en logo’s van Weddingspaces en de inhoud van de websites uitgegeven door Weddingspaces zijn eigendom van Weddingspaces en mogen nooit gebruikt of gereproduceerd worden op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weddingspaces. Bovendien gaat de Deelnemer akkoord met het feit dat de gegevens die hij verstrekt aan Weddingspaces, exclusief eigendom worden van Weddingspaces, met uitzondering van de namen, handelsmerken en logo’s van Deelnemer, en deze mogen in zijn geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd op websites uitgegeven door Weddingspaces of in marketingdocumenten zonder enige vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer staat Weddingspaces toe om zijn naam en bedrijfsnaam te publiceren, zijn profiel op Weddingspaces, zijn kwalificaties en zijn lidmaatschappen van associaties of federaties, zijn logo’s en handelsmerken, zijn opmerkingen en beoordelingen over de diensten van Weddingspaces, opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers en foto’s die de Deelnemer heeft aangeboden aan Weddingspaces om de diensten van de Deelnemer of Weddingspaces te promoten via een online of offline medium. De Deelnemer staat garant voor, waarborgt en garandeert dat het alle rechten bezit van de inhoud die de Deelnemer verstrekt aan Weddingspaces en dat die inhoud geen inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Weddingspaces behoudt zich te allen tijde het recht om enige inhoud te weigeren of verwijderen waarvan men vermoedt dat deze niet conform de redactionele voorschriften is of dat deze niet overeenkomstig met de intellectuele eigendomswet is.
 2. Weddingspaces kan Aanvragers met behulp van een enquête vragen om opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores voor diensten verricht door de Deelnemers. De Deelnemer accepteert dat Weddingspaces contact opneemt met de klanten van de Deelnemers voor het verkrijgen van opmerkingen, beoordelingen en tevredenheidsscores over de verrichte diensten door de desbetreffende Deelnemer. De Deelnemer accepteert dat alle informatie die Weddingspaces via deze weg verkrijgt, het exclusieve eigendom wordt van Weddingspaces en dat deze informatie geheel of gedeeltelijk gepubliceerd mag worden op websites uitgegeven door Weddingspaces of in marketingdocumenten zonder enige vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer accepteert dat de Aanvragers opmerkingen en beoordelingen kunnen geven over de verrichte diensten. Weddingspaces is niet verantwoordelijk voor opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers die gepubliceerd worden op websites uitgegeven door Weddingspaces. Bovendien accepteert de Deelnemer dat de Deelnemer op geen enkele manier bevoegd is dergelijke informatie op alle mogelijke manieren te reproduceren, publiceren of gebruiken of ermee te adverteren, inclusief informatie die direct de Deelnemer betreft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weddingspaces. Elk niet goedgekeurd gebruik van bovenstaande informatie kan leiden tot rechtsvervolging, beëindiging van de vermelding van de Deelnemer op Weddingspaces en ontbinding van de betreffende overeenkomst.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Deelnemer vrijwaart Weddingspaces van alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, Deelnemers, personeel van Weddingspaces, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (de Gevrijwaarde Partijen), en vrijwaart hen van alle claims, eisen, pandrechten, schade, rechtsvorderingen en schulden van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, fraude, misleidende reclame, wetsovertredingen, schade aan eigendommen, advocaatkosten en gerechtelijke kosten, die op enigerlei wijze, direct of indirect, uit of in verband met of in de loop van of op enige andere wijze in verband met een van de werkzaamheden van de Deelnemer voor of relaties met Aanvragers, of diensten van de Deelnemer, voorstellingen, reclame, of verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting van de Deelnemer tot geheimhouding van persoonlijke gegevens, conform de AVG) zoals bepaald in deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak een fout of nalatigheid is van Weddingspaces of de Gevrijwaarde Partijen, en ongeacht of dit te wijten is aan een gelijktijdige of bijdragende fout, strikte aansprakelijkheid of nalatigheid, afzonderlijk, gezamenlijk of gelijktijdig, actief of passief door Weddingspaces of de Gevrijwaarde Partijen.

Artikel 13. Partiële nietigheid

 1. De Deelnemer dient zich te houden aan de regels omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De contactgegevens die de Deelnemer van Weddingspaces ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden en mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, namelijk het leggen van initieel contact. De overdracht van contactgegevens door de Deelnemer aan derde partijen, hetzij gratis hetzij tegen een vergoeding, of aan andere dienstverleners of onderaannemers, is ten strengste verboden. Indien Weddingspaces dit opmerkt, zal de vermelding van de Deelnemer worden stopgezet en wordt een geldboete opgelegd van € 500,- per doorgestuurd contact.
 2. Als de Deelnemer niet akkoord gaat met wijzigingen in de algemene voorwaarden of prijswijzigingen, kan de Deelnemer zijn vermelding stopzetten. Als de Deelnemer de vermelding niet beëindigt, zal de vermelding stilzwijgend doorlopen met inachtneming van de wijzigingen die Weddingspaces heeft aangekondigd.
 3. Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Weddingspaces en Deelnemer, of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting worden berecht door de in het arrondissement Utrecht bevoegde rechter, tenzij Weddingspaces er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Deelnemer te onderwerpen.
 2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2022.