Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Weddingspaces en de daarin opgenomen gegevens, kan Weddingspaces niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Weddingspaces aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Weddingspaces.

Weddingspaces kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Weddingspaces kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Weddingspaces probeert een gedegen selectiebeleid te voeren met betrekking tot het toelaten van trouwlocaties op de website. Toch garandeert noch ondersteunt Weddingspaces de levering en/of kwaliteit van enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering op de site of in een uitgegeven offerte. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Weddingspaces behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze site treft je een aantal links aan naar andere websites, waaronder de Weddingspaces Facebook. Weddingspaces is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Weddingspaces.com maakt gebruik van Google Maps. Bij gebruik van ons platform gaat u akkoord met de Voorwaarden van Google.